Ubicació
Veure plànol/itinerari (google: desde "escull" fins a "VS").

Distribució terreny (pdf).

Planols ubicació VoleiSorra (pdf).